Prejsť na obsah

Dobrovoľníctvo na školách

Dobrovoľníctvo na školách je projekt výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Základné a stredné školy zapája do dobrovoľníctva prostredníctvom rôznych programov a projektov. 

Ale prečo ísť do toho.

Pri vykonávaní dobrovoľníckych aktivít získavajú žiaci a žiačky nové zručnosti a skúsenosti, zoznamujú sa s novými ľuďmi, miestami či kultúrami. Často sú konfrontovaní so spoločenskými problémami a výzvami, ale aj s rôznorodosťou, odlišnosťou, inými životnými podmienkami či spôsobmi života. Tieto aspekty dobrovoľníckej práce predstavujú dôležité prínosy pre odborný a osobnostný rozvoj mladých ľudí.

Okrem toho, dobrovoľníctvo posilňuje sebadôveru, prináša nové podnety a motiváciu do života, zapája skupiny, ktoré sa môžu cítiť na okraji spoločnosti či spoločenského záujmu. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky získavajú pocit dôležitosti, zmysluplnosti a hodnoty vlastnej práce, darovaného času i úsilia. Tieto aspekty dobrovoľníckej práce predstavujú dôležité prínosy pre odborný a osobnostný rozvoj dobrovoľníka a dobrovoľníčky.

Staších študentov by mohlo zaujímať, že dobrovoľníctvo zohráva dôležitú úlohu pri podporovaní zamestnanosti a zamestnateľnosti. Ľuďom hľadajúcim zamestnanie, ale aj tým, ktorí sú pred vstupom na trh práce, môže dobrovoľnícka práca pomôcť posilniť sebadôveru, poskytnúť prístup k sieťam ponúkajúcim pracovné možnosti. Rovnako môže byť aj príležitosťou, ako si rozvinúť konkrétne zručnosti žiadané na trhu práce či pracovné návyky. Dlhodobá dobrovoľníctva skúsenosť býva často obrovskou výhodou pri prijímačkách na vysokú školu.

Dobrovoľníctvo na školách prostredníctvom BDC

Existuje viacero možností ako študentov a študentky zapojiť do dobrovoľníctva a my s tým radi pomôžeme. Je možné si vybrať z nasledovných možností:

 1. Zorganizujeme Zoznamku s dobrovoľníctvom
 2. Študentov a študentky zapojíme do jednej z našich aktivít (Dobrovoľnícke dni, Zelené dni, Týždeň dobrovoľníctva), aby si vyskúšali a na vlastne koži zistili, čo ich baví a čo nie. 
 3. Škole/ triede ušijeme dobrovoľnícky program na mieru.

Ak zvažuješ zapojiť seba, triedu alebo školu do dobrovoľníctva, určite sa nám ozvi na ahoj@dobrovolnictvoba.sk

Právne aspekty dobrovoľníctva na školách

Dobrovoľníctvo mladých ľudí podlieha zákonom a pravidlám, ktoré musia byť dodržané. Na výkon dobrovoľníckej činnosti mladých do 15 a do 18 rokov majú vplyv nasledujúce zákony:

 • Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku 1973 (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 341/1998 Z. z.) 
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

Advokátska kancelária VICOVÁ a ŠUMICHRAST vypracovala pre Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií právny rozbor dobrovoľníckej činnosti detí do15 rokov. Jasne z neho vyplýva, že dobrovoľnícka práca detí do 15 rokov formálne nie je možná! Čo to teda pre nich a hlavne pre organizácie, ktoré s touto cieľovou skupinou pracujú znamená? Ako deti zapojiť do dobrovoľníctva legálne? Dá sa to vôbec? 

Právny záver je taký, že činnosť fyzických osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov, nemožno považovať za dobrovoľnícku činnosť. Preto dobrovoľnícka činnosť fyzických osôb do 15 rokov formálne nie je možná. Dobrovoľníci do 15 rokov teda neexistujú. Existuje však formát, ktorý sa nazýva Výchova k dobrovoľníctvu, kde je možné zapojiť práve deti do 15 rokov. Aj tá však má svoje podmienky:

 • Dieťa do 15 rokov vykonáva takúto aktivity len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a len pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby. .
 • Je potrebné mu zabezpečiť náležitú úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia. Čiže ak sa občianske združenie či iný subjekt rozhodne vychovávať deti k dobrovoľníctvu v rámci organizovaných podujatí, je potrebné zo zákona zabezpečenie pitnej vody, splniť požiadavky na vnútorné prostredie budov, osvetlenie, vetranie a podobne.
 • Dieťa do 15 rokov nemôže vykonávať činnosť, ktorá je nevhodná z hľadiska jeho veku- tj. ktorá je duševne, fyzicky, sociálne alebo morálne nebezpečná a škodliváa zasahuje do vzdelávania detí.
 • Organizáciam odporúčame, aby zákonný zástupca dieťaťa podpísal súhlas s vykonávaním činnosti, na ktorej bude dieťa participovať. Ide o dokument, kde okrem súhlasu, základných údajov a podpisu, bude (pokiaľ možno detailne) uvedené, čo dieťa bude vykonávať a za akých podmienok. 

Pre kompletný právny rozbor (právne zadanie, právna úprava, právne odôvodnenie) môžete kliknúť na tento link.

Celkovo v rámci výchovy k dobrovoľníctvu odporúčame, aby ste nevymýšlali a nehľadali deťom niečo nasilu, len aby ste im vyplnili čas. Radšej im chodťe príkladom a začnite dobrovoľníčiť spolu. V takom prípade sa otvárajú väčšie možnosti na výber dobrovoľníckych aktivít a aj výsledný efekt dáva zmysel všetkým zapojeným stranám.

Manuálne práce:

 • čistenie a záchrana parkov, lesov, záhrad, vinohradov a iné,
 • maľovanie miestností, zábradlí, plotov a natieranie lavičiek v parkoch, záhradách, na ihriskách a podobne,
 • pomoc s rekonštrukčnými prácami kultúrnych pamiatok a bunkrov,
 • pomoc pri upratovaní a umývaní okien, 
 • čistenie kotercov pre zvieratá, starostlivosť o zvieratá a iné,

Venovanie času tým, ktorí ocenia ich prítomnosť:

 • seniori,
 • ľudia so znevýhodnením,
 • ľudia bez domova,
 • deti,
 • migranti a podobne.

Administratíva:

 • vybavovanie e-mailov, tvorba databáz,
 • pomoc pri príprave projektov a kampaní, prepisovanie textov na počítači,
 • evidencia korešpondencie, telefonovanie, obsluha kancelárskych zariadení (PC, kopírka, fax),
 • spracovanie podkladov pre projekty, vyhotovovanie zápisov a podobne.

Expertné dobrovoľníctvo:

 • PR, SEO, marketing,
 • programovanie,
 • správa sociálnych sietí,
 • grafický dizajn,
 • fotografovanie a podobne.

Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu bola schválená dňa 19. apríla 2018 ministerkou školstva vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martinou Lubyovou, PhD. a je stále v platnosti!

Zámerom koncepcie je vytvoriť predpoklady na realizáciu výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu vo všetkých stupňoch vzdelávania v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, vymedziť ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu a stanoviť opatrenia na ich realizáciu. Koncepcia a jej zavedenie do praxe má prispieť k tomu, aby dobrovoľníctvo bolo prirodzenou súčasťou životného štýlu ľudí a života komunít na Slovensku, čím sa škola prepojí s reálnym životom.

Cieľom výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu je prostredníctvom reálnej dobrovoľníckej skúsenosti rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré deťom a mladým ľuďom umožnia aktívne sa zapojiť do dobrovoľníctva počas celého ich života. Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu by mala napĺňať tieto čiastkové ciele:

 • formovať vnímanie dobrovoľníctva ako aktivity vykonávanej na základe slobodného rozhodnutia, bezodplatne a v prospech iných ľudí a spoločnosti;
 • podporovať vnímanie prínosov dobrovoľníctva a jeho hodnôt pre spoločnosť a pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky;
 • rozvíjať vnímavosť a citlivosť detí a mládeže k dianiu okolo seba a k potrebám a problémom užšieho či širšieho spoločenstva, v ktorom žijú;
 • viesť deti a mládež k spoluzodpovednosti za dianie vo svojom okolí a rozvíjať ich sebadôveru ako nositeľov zmien v spoločnosti;
 • podporovať vzájomné prepájanie dobrovoľníctva a získaných kompetencií s osobným a budúcim profesijným životom detí a mládeže.

Celú Koncepciu a z nej vyplývajúce úlohy pre jednotlivých partnerov nájdete po kliknutí na tento odkaz. 

Kto nám umožňuje pomáhať

Dobrovoľnícky program realizujeme vďaka finančnej podpore: Bratislavský samosprávny kraj,  Nadácia Pomoc druhému, NIVAM  – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a v rámci Programu ACF Slovakia. 

Podporiť náS možeš aj ty !

Ďakujeme!
S láskou,
Tím Bratislavského dobrovoľníckeho centra

FOTO: BDC

Spať na hlavnú navigáciu
Súbory cookie & Ochrana osobných údajov

Táto webová stránka používa cookies, aby vám mohla poskytnúť tie najlepšie možné služby. Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies. Podrobné informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.