Chráňme krajinu Dunaja

Dobrovoľnícky program Chráňme krajinu Dunaja je určený pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí majú vzťah k enviro témam a chcú pomáhať pri ochrane životného prostredia v Bratislavskom kraji. Na projekte spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) a ďaľšími neziskovými organizáciami, ktoré pracujú v tejto téme.

Hlavným prínosom dobrovoľníckeho programu je pozitívny dopad na miestne a regionálne spoločenstvo / obce prostredníctvom posilnenia miestych spoločenstiev, ale aj aktivít na regionálnej úrovni pomocou aktívnej účasti občanov. Úlohou programu je zapojiť všetkých, ktorí sa zaujímajú o enviro aktivity v Bratislavskom kraji a prispievať k rozvoju dobrovoľníctva v oblasti životného prostredia v našom regióne. Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka, ktorí sa do programu zapojí získava podporu v environmentálnej výchove a zároveň je vedený k zvyšovaniu povedomia a ovplyvňovania environmentálnej politiky, a to na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. 

Ako prebieha dobrovoľnícky program

Hlavnou úlohou dobrovoľníkov sú aktivity vykonávané v prírode na územiach Bratislavy a bližšieho okolia Bratislavského kraja. Nachádzajú sa tu významné lokality posledných zvyškov lužných lesov nazývané aj Biskupické luhy, ktoré sú územím európskeho významu. Ďalšími územiami európskeho významu sú aj Ostrovné lúčky, Devínska kobyla alebo Štokeravská vápenka. Pozdĺž Dunaja sa tiahne Chránené vtáčie územie.

Cieľom je udržiavať stabilné podmienky biotopov na chránených lokalitách, zlepšovať ich kvalitu a prispievať k prinavráteniu prirodzeného stavu a to aj prostredníctvom kosenia, hrabania, odstraňovania náletov a inváznych rastlín a vyznačovania hraníc chránených území.

Dobrovoľnícke aktivity počas letných prázdnin sa vykonávajú v lokalitách Devínska hradná skala, Devínska lesostep, Hrabiny, Štokeravská vápenka, Pánsky diel, Chorvátske rameno a Národná prírodná rezervácia Ostrovné lúčky, ktoré sú v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy. Konkrétne sa jedná o kosenie, hrabanie, odstraňovanie náletov a inváznych rastlít a vyznačovanie hraníc chránených území.

Program prebieha od konca mája do septembra. Prvé spoločné dobrovoľnícke aktivity budú prebiehať v dňoch 28.- 29. mája 2021, počas Zelených dní.

Podmienky zapojenia sa do programu

Do programu sa môže zapojiť každý milovník prírody s aktívnym prístup a ochotou pomôcť. Dobrovoľníci sú do programu vyberaní na základe osobných pohovorov. Pred účasťou v programe prechádzajú dobrovoľníci a dobrovoľníčky zaškolením a počas účasti v programe im je poskytovaná odborná podpora a vedenie. Medzi základné požiadavky na dobrovoľníkov a dobrovoľníčky patria:

  • minimálny vek 15 rokov (do 18 rokov s písomným súhlasom rodiča),
  • zodpovednosť voči programu a záväzkom z neho vyplývajúcim,
  • aktívny prístup a ochota pomôcť,
  • milovník prírody, ktorému nevadí zima, teplo, lietajúci hmyz či dážď,
  • trpezlivosť,
  • schopnosť pracovať v skupine.

Chcem sa zapojiť

Ak máte chuť a záujem zapojiť sa do programu, ozvite sa nám na bdc@dobrovolnictvoba.sk alebo telefonicky na 0907 834 314.

Tešíme sa na Vašu účasť!
Tím BDC

Partneri

V roku 2020 realizujeme dobrovoľnícky program Chráňme krajinu Dunaja vďaka finančnej podpore: Projekt Európske zbory solidarity, ktorý je financovný z finančných prostriedkov Európskej Únie v rámci programu Erazmus +,  MŠVVaŠ v SR a IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.