Výskumy a publikácie

"Dobrovoľníctvo je jav, ktorý je prítomný v našej spoločnosti od nepamäti. Jeho význam aj podoby sa v rôznych dobách menili. Vždy však tvorilo dôležitú súčasť života a rozvoja spoločnosti. Aký je súčasný obraz dobrovoľníctva na Slovensku?"

Výskumy a publikácie

Dobrovoľníctvo v sektore dlhodobej starostlivosti a aktívne starnutie - Štúdia autorky Kvetoslavy Repkovej z Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave, ktorá vyšla v časopise Sociológia 44, 2012, č. 4,

10 kapitol o vývoji a občianskej spoločnosti na Slovensku - Publikáciu vydalo PDCS a autorsky sa na nej podieľala aj naša kolegyňa Alžbeta Mračková.

Volunteering Infrastructure in Europe (2012) - Výskumný projekt pod koordináciou CEV, ktorý vyústil do obsiahlej publikácie v anglickom jazyku. Nájdete v nej kapitolu o infraštruktúre dobrovoľníctva na Slovensku a 28 krajinách Európy.

Dobrovoľníctvo na Slovensku - výskumné reflexie (2011 - 2012)

Výskumný projekt koordinovaný Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, ktorý bol uskutočnený ako jedna z aktivít národnej kampane Európskeho roka dobrovoľníctva 2011. Bol financovaný z prostriedkov Európskej Únie. Publikácie z výskumu nájdete tu: 

Dobrovoľníctvo - keď pomoc baví a zábava pomáha. Bratislava: ISBN 978-80-8106-049-6

Volunteering - When Help Is Fun and Fun Helps. Bratislava: ISBN 978-80-8072-118-3

Dobrovoľníctvo na Slovensku výskumné reflexie . Bratislava : Iuventa, 2012. ISBN 978-80-8072-119-0

Dobrovoľníctvo mládeže v kontexte modernizácie a individualizácie

Manuály

Z manuálov/ príručiek k manažmentu dobrovoľníkov dostupných v slovenskom a českom jazyku odporúčame:

HATOKOVÁ, M. a kol.: Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. Dobrovoľníctvo v nemocniciach a paliatívnych zariadeniach. 1. vyd. Bratislava : 2009.

MCCURLY, S. - LYNCH, R.: Manažment dobrovoľníkov. Ako zmobilizovať všetky zdroje komunity. Vybrané kapitoly. Bratislava: 2000.

MYDLÍKOVÁ, E. a kol.: Dobrovoľníctvo – efektívna študentská prax. 1. vyd. Bratislava : 2007.

MYDLÍKOVÁ, E. a kol.: Dobrovoľníctvo na Slovensku alebo čo si počať s dobrovoľníkom. 1. vyd. Bratislava: 2002.

SOZANSKÁ, O. – TOŠNER, J. : Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích.1. vyd. Praha: 2002.

Manuály na stiahnutie v anglickom jazyku:

Take Root Volunteer Management Guidebook. Sprievodca manažmentom dobrovoľníkov od koreňa. Hands On Network, USA.

Managing Volunteers - A good practice guide. Koordinácia dobrovoľníkov - manuál dobrej praxe, Citizens Information Board, Írsko, 2008

Volunteer Management Training - A Manual for Adult Basic Education Programs for Developing Best Practices for a Successful Volunteer Program. Tréning manažmentu dobrovoľníkov, manuál pre vytvorenie dobrých príkladov praxe úspešných dobrovoľníckych programov (z dielne amerických autorov CH.Polk a kol., 2006)

Volunteer Managment Manual. Manuál komunitnej nadácie Lenawee, 2009

Identity and Volunteering Intertwined: Reflections on the Values of Young Adults. Identita a Dobrovoľníctvo: Úvahy o hodnotách mladých dospelých- Henrietta Grönlund, 2011.

Zaži talent!

Zaži talent je projekt Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a Nitrianskeho centra dobrovoľníctva. Dlhodobo pracujeme s dobrovoľníkmi, komunikujeme s nimi a vidíme, ako sa menia, kam sa posúvajú, čo dobrovoľníctvom získavajú. Spolu teraz chceme ukázať aj ďalším ľuďom, že dobrovoľníctvo má pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti, talentu a potenciálu mladých ľudí.

Dobrovoľníctvo - cesta k rozvoju talentu a potenciálu mladých ľudí: publikácia v slovenskom jazyku/ publikácia v anglickom jazyku

Objav (sa) v dobrovoľníctve: publikácia v slovenskom jazyku/ publikácia v anglickom jazyku

Užitočné východiská pre dobrovoľníctvo,dokumenty a právne analýzy

Dobrovoľníctvo v samospráve 2/2019 Koncepčná podpora dobrovoľníctva

Európske zbory solidarity

Basic Survival Guide in Bratislava