Novinky

Akreditovaný tréning- Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie...), ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Špecificky je tréning zameraný na prácu so znevýhodnenými mladými ľuďmi do 30 rokov (mladí nezamestnaní, ľudia s postihnutím a pod.).

Tréning poskytne náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami. Vytvorí priestor na rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexiu pre prácu s dobrovoľníkmi, interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií. Počas realizácie kurzu budú účastníci a účastníčky vyzvaní k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu/smernice v organizácií, splnenie ktorého bude zároveň záverečnou skúškou. Súčasťou tréningu je emailová/osobná konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program tréningu bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/čok. Úspešní absolventi/ky kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR.

Témy:

 • Prečo je manažment dobrovoľníkov dôležitý
 • Dobrovoľníctvo – stav, trendy a výzvy
 • Plánovanie a financovanie dobrovoľníckeho programu
 • Nábor/vyhľadávanie dobrovoľníkov
 • Výber dobrovoľníkov
 • Príprava a školenie dobrovoľníkov
 • Udržiavanie a motivovanie dobrovoľníkov
 • Práca s problematickým dobrovoľníkom a ukončenie spolupráce s dobrovoľníkmi
 • Legislatíva dobrovoľníctva
 • Supervízia pre dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov
 • Psychohygiena a predchádzanie syndrómu vyhorenia
 • Hodnotenie dobrovoľníkov a programu
 • Príprava dobrovoľníckeho programu/manuálu/smernice pre organizáciu
 • Manažment dobrovoľníkov so znevýhodnením
 • Špecifiká práce s ľuďmi so zrakovým znevýhodnením, so sluchovým znevýhodnením, špecifiká práce s nezamestnanými
 • Online nástroj D-zručnosti pre zamestnanie
 • Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov

Miesto konania: Bratislava, presné miesto dáme vedieť prihláseným

Cena za tréning: 50 EUR

Prihláste sa prostredníctvom online formulára najneskôr do 15. júna 2015.

Po prihlásení Vám pošleme zálohovú faktúru. Vaša účasť bude potvrdená po uhradení zálohy. Ak sa nemôžete tréningu zúčastniť, dajte nám vedieť najneskôr do 18.júna 2015, inak Vám záloha nebude vrátená.

Maximálny počet účastníkov tréningu je 15.

Na tréningu poskytneme:

 • Materiály
 • Občerstvenie (voda, káva, čaj)
 • Priestor a technické zabezpečenie
 • Odborné zázemie programu

Nepokrývame náklady na cestovné, ubytovanie a obed.

Základný trénerský tím:

Mgr. Alžbeta Frimmerová vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala kurzy manažmentu dobrovoľníkov realizované Minnesota Association for Volunteer Administration v USA, Národným dobrovoľníckom centrom Hestia v ČR a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v DS Vŕba na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka programu. Od roku 2006 sa venuje rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu dobrovoľníckych programov a vzniku a rozvoju dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. Pracovala na tvorbe zákona o dobrovoľníctve. V roku 2011 stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Od roku 2012 je členkou Správnej rady Európskeho dobrovoľníckeho centra v Bruseli a výkonnou riaditeľkou Bratislavského dobrovoľníckeho centra.

Mgr. Mária Hatoková, PhD. vyštudovala psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Dlhoročne pôsobila ako animátorka a neskôr ako školiteľka a poradkyňa v mládežníckych organizáciách, o. i. pracujúcimi s „deťmi z ulice“. Absolvovala výmenné pobyty zamerané na spoznávanie dobrovoľníckych programov v partnerských neziskových organizáciách vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Rakúsku a v Českej republike. V roku 2001 absolvovala certifikovaný Základný hospicový seminár pod vedením Dr. Elisabeth Pie Soboty z Rakúska a od toho času vzdeláva a superviduje dobrovoľníkov a zdravotnícky personál zariadení, kde sa starajú o ťažko chorých/zomierajúcich. Od roku 2003 sa venuje školeniu a supervízii dobrovoľníkov DS Vŕba. Vedecky publikuje v oblasti psychológie náboženstva, paliatívnej psychológie a prosociálnej motivácie v dobrovoľníctve. Je certifikovanou Gestalt terapeutkou a akreditovanou supervízorkou. Pracuje v Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa v súčasnosti venuje téme rozhodovania.

Mgr. Marta Špaleková vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Psychoterapeutický výcvik úspešne ukončila v roku 2009. V Asociácii supervízorov a sociálnych pracovníkov absolvovala supervízny výcvik. V rokoch 2010 a 2011 si doplnila vzdelanie v Motivačných rozhovoroch a v Arteterapii. Od roku 1998 sa venovala práci s aktívnymi užívateľmi drog a prostituujúcou klientelou, v rokoch 2002-2011 pôsobila aj ako terapeutka v niekoľkých zariadeniach. Od roku 2003 pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UK, Katedre sociálnej práce. Od roku 2007 vedie podpornú terapeutickú skupinu pre drogovo závislé osoby a ich partnerov. Necelé tri roky pracovala v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, kde viedla preventívne programy a skupiny so zameraním na komunikačné a sociálne zručnosti, pripravovala a realizovala projekty a školenia pre pedagogických pracovníkov a pre študentov VŠ. V súčasnosti pracuje ako lektorka, supervízorka a psychoterapeutka. Na tréningu budú školiť aj ďalší experti na koordináciu a komunikáciu s dobrovoľníkmi so znevýhodnením.

Foto: Carolin Tolkemit/ BDC

späť na zoznam