Novinky

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok- akreditovaný tréning

Termín: 13. – 16. jún 2016 (8.30 – 17.30)

Miesto konania: Bratislava, Educafe, Robotnícka 5

Metódy, program a logistika:

Tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie...), ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. Špecificky je tréning zameraný na prácu so znevýhodnenými mladými ľuďmi do 30 rokov (mladí nezamestnaní, ľudia s postihnutím a pod.).

Tréning poskytne náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami. Vytvorí priestor na rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexiu pre prácu s dobrovoľníkmi, interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií. Počas realizácie kurzu budú účastníci a účastníčky vyzvaní k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu/smernice v organizácií, splnenie ktorého bude zároveň záverečnou skúškou. Súčasťou tréningu je emailová/osobná konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program tréningu bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/čok. Úspešní absolventi/ky kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR.

Témy:

 • Prečo je manažment dobrovoľníkov dôležitý
 • Dobrovoľníctvo – stav, trendy a výzvy
 • Plánovanie a financovanie dobrovoľníckeho programu
 • Nábor/vyhľadávanie dobrovoľníkov
 • Výber dobrovoľníkov
 • Príprava a školenie dobrovoľníkov
 • Udržiavanie a motivovanie dobrovoľníkov
 • Práca s problematickým dobrovoľníkom a ukončenie spolupráce s dobrovoľníkmi
 • Legislatíva dobrovoľníctva
 • Supervízia pre dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov
 • Psychohygiena a predchádzanie syndrómu vyhorenia
 • Hodnotenie dobrovoľníkov a programu
 • Príprava dobrovoľníckeho programu/manuálu/smernice pre organizáciu
 • Manažment mladých dobrovoľníkov so znevýhodnením
 • Online nástroj
 • D-zručnosti pre zamestnanie
 • Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov

Program sa bude modifikovať podľa potrieb účastníkov/čok a trénerov/tréneriek. Kurz je možné absolvovať iba v celku, t.j. treba absolvovať všetky 4 dni. Povolená absencia na kurze je 10% času.

Cena: 50 EUR

Prihláste sa prostredníctvom online formulára najneskôr do 27.mája 2016. Po prihlásení Vám pošleme zálohovú faktúru. Vaša účasť bude potvrdená po uhradení zálohy. Ak sa nemôžete tréningu zúčastniť, dajte nám vedieť najneskôr do 27.mája 2016, inak Vám záloha nebude vrátená. Maximálny počet účastníkov tréningu je 15.

Na tréningu poskytneme:

 • Materiály
 • Občerstvenie (voda, káva, čaj...)
 • Priestor a technické zabezpečenie
 • Odborné zázemie programu

Nepokrývame náklady na cestovné, ubytovanie a obed.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Trénerský tím:

Doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckovýskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa dlhodobo venuje problematike dobrovoľníctva, tretieho sektora a mimovládnych organizácií, tvorbe a manažmentu projektov a ďalším témam. Od roku 2002 vedie Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Je viceprezidentkou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Koordinovala projekt tvorby štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na Slovensku v roku 2015 a proces implementácie štandardov v ďalšom období. V praxi pôsobí aj ako posudzovateľka projektov, lektorka a ako akreditovaná supervízorka v sociálnej oblasti.

Mgr. Alžbeta Frimmerová vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala kurzy manažmentu dobrovoľníkov realizované Minnesota Association for Volunteer Administration v USA, Národným dobrovoľníckom centrom Hestia v ČR a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v DS Vŕba na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka programu. Od roku 2006 sa venuje rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu dobrovoľníckych programov a vzniku a rozvoju dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. Pracovala na tvorbe zákona o dobrovoľníctve. Stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Bratislavského dobrovoľníckeho centra a iniciovala vznik dobrovoľníckych centier v Trnave a Trenčíne.

Mgr. Mária Hatoková, PhD. vyštudovala psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Dlhoročne pôsobila ako animátorka a neskôr ako školiteľka a poradkyňa v mládežníckych organizáciách, o. i. pracujúcimi s „deťmi z ulice“. Absolvovala výmenné pobyty zamerané na spoznávanie dobrovoľníckych programov v partnerských neziskových organizáciách vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Rakúsku a v Českej republike. V roku 2001 absolvovala certifikovaný Základný hospicový seminár pod vedením Dr. Elisabeth Pie Soboty z Rakúska a od toho času vzdeláva a superviduje dobrovoľníkov a zdravotnícky personál zariadení, kde sa starajú o ťažko chorých/zomierajúcich. Od roku 2003 sa venuje školeniu a supervízii dobrovoľníkov DS Vŕba. Vedecky publikuje v oblasti psychológie náboženstva, paliatívnej psychológie a prosociálnej motivácie v dobrovoľníctve. Je certifikovanou Gestalt terapeutkou a akreditovanou supervízorkou. Pracuje v Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa v súčasnosti venuje téme rozhodovania.

Mgr. Marta Špaleková vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Má ukončený supervízny a psychoterapeutický výcvik - prístup zameraný na človeka, výcvik v motivačných rozhovoroch a arteterapeutický výcvik. V praxi je od roku 1998, pracovala 11 rokov ako koordinátorka v OZ Prima s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. V rokoch 2002-2011 pôsobila ako terapeutka v zariadeniach pre drogovo závislé osoby (Čistý deň n.o., Road n.o., Unicorns n.o.,OZ Brána do života, Retest). V rokoch 2008 - 2010 pracovala v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka.

Text: PDCO

Foto: Carolin Tolkemit

späť na zoznam