Novinky

Online tréning merania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva

Online tréning merania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva je určený koordinátorom dobrovoľníkov, pracovníkom s mládežou zaoberajúcich sa témou vplyvu dobrovoľníctva, ľuďom pracujúcim v mimovládnych organizáciách, ale aj v samospráve či štátnej správe, ktorí chcú:

 • preukázať prínosy svojho dobrovoľníckeho programu pre rôzne cieľové skupiny
 • vedieť získať relevantné kvantitatívne údaje a interpretovať kvalitatívne hodnotenia vo vzťahu k výsledkom dobrovoľníckeho programu
 • zlepšovať svoje dobrovoľnícke programy na základe kvalitného zhodnotenia doterajšieho fungovania
 • presvedčivo komunikovať verejnosti, partnerom či donorom vplyv dobrovoľníckeho programu

OTVORENIE ONLINE TRÉNINGU: 08. MÁJ 2020

Podmienkou je mať základné vedomosti o práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ovládať právne aspekty dobrovoľníctva v našich podmienkach a mať základnú orientáciu v tejto oblasti. Výhodou je mať skúsenosti v oblasti manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

On-line tréning pozostáva z videoprednášok, štúdie zaslaných písomných materiálov, skupinovej práce vo virtuálnom priestore, diskusií vo fóre, plnení zadaní na samostatnú prácu a z troch on-line stretnutí na reflexiu naučeného, zdieľanie procesu a konzultácie úloh.

Tréning je možné absolvovať od 8. mája 2020. Predpokladaná časová záťaž celého tréningu je 16 hodín. Online stretnutia sú v rozsahu 1,5 hod. pri každom stretnutí a sú naplánované na 18. mája 2020 o 15:00, 27. mája 2020 o 15:00 a 5. júna 2020 o 15:00.

Absolvent/absolventka kurzu získa vedomosti v týchto témach:

 • rozumie významu zisťovania vplyvu dobrovoľníctva pre jednotlivé zúčastnené strany
 • rozlišuje medzi jednotlivými konceptmi a pojmami súvisiacimi s procesom zisťovania vplyvu dobrovoľníctva
 • vie charakterizovať jednotlivé kroky zisťovania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva
 • pozná rôzne metódy zisťovania vplyvu dobrovoľníctva
 • vie analyzovať jednoduché, kvalitatívne a kvantitatívne dáta získané v rámci merania vplyvu dobrovoľníctva
 • pozná rôzne spôsoby komunikácie vplyvu dobrovoľníctva vo vzťahu k rôznym cieľovým skupinám
 • vytvorí vlastný plán zisťovania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva v konkrétnom dobrovoľníckom programe/konkrétnej organizácii.

Online tréning organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto formulára.

Cena za online školenie: 50 € (pre členov PDCO 30 €)

späť na zoznam