Novinky

Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19

Šírenie ochorenia COVID-19 je výzvou pre celú našu spoločnosť a mnohí z nás majú z jeho možných následkov obavy. Veríme, že takéto kľúčové etapy v živote spoločnosti nám dávajú aj príležitosť dokázať to, čím ako jednotlivci aj spoločnosť skutočne sme a čo nás definuje. Pandémia sa dotýka každého z nás, no žijú medzi nami aj skupiny ľudí, ktoré sú voči ochoreniu a jeho následkom ešte zraniteľnejšie: 

Rodiny s deťmi alebo členmi so závažným ochorením

 1. Znížená imunita
 2. Väčšie riziko nákazy
 3. Rušenie a odklad vyšetrení
 4. Výrazne sťažená možnosť bezpečnej dopravy do nemocnice
 5. Strata príjmu 

Rodiny s deťmi alebo členmi so zdravotným postihnutím (ZP) 

 1. Obmedzený prístup k potrebným službám
 2. Nosenie rúšok na verejnosti
 3. Vzdelávanie detí v domácom prostredí
 4. Testovanie u neverejných poskytovateľov
 5. Sociálna izolácia
 6. Obava o poskytovanie špecializovanej starostlivosti

Seniori

 1. Zdravotné ohrozenie
 2. Strata sociálneho kontaktu
 3. Zabezpečenie každodenných potrieb
 4. Ochranné a hygienické prostriedky
 5. Finančné ťažkosti
 6. Ohrozenie podvodným konaním
 7. Nárast agresívneho správania sa a páchania násilia na starších

Ženy a deti zažívajúce domáce násilie, obete domáceho násilia

 1. S príchodom COVID-19 sa ocitli v úplnej izolácii a v područí násilníka
 2. Deti nechodia do školy a prichádzajú o možnosť podpory a intervencie
 3. Ťažší prístup k poradenstvu a krízovej intervencii
 4. Pri obetiach domáceho násilia, sa pomerene málo využíva inštitút vykázania
 5. Obete domáceho násilia sú po intervencii a dlhých súdnych procesoch odkázané samé na seba

Nízkopríjmové rodiny a mladí ľudia

 1. Strata príjmu
 2. Strata bývania
 3. Existenčné ohrozenie pre jednorodičov
 4. Psychologické dopady na životy mladých ľudí môžu byť tiež zásadné, pokiaľ bude situácia dlhodobo pretrvávať
 5. Vyučovanie online formou - až v 32-tisíc rodinách nie sú vyhovujúce podmienky pre online vyučovanie
 6. Právo styku s deťmi počas karantény a výživné

Ľudia bez domova

 1. Preventívne núdzové ubytovanie
 2. Rovný prístup k zdravotnej starostlivosti, k testovaniu a karanténe
 3. Moratórium na vysťahovanie a prevencia pred stratou bývania
 4. Represívne opatrenia
 5. Materiálne zabezpečenie pre organizácie a klientov zo strany štátu
 6. Posilnenie sociálnej práce s ľuďmi bez domova a zameranie sa na prevenciu pred stratou bývania

Obyvatelia vylúčených lokalít, žijúci v generačnej chudobe

 1. Problém dodržiavať karanténne a preventívne opatrenia
 2. Strata príjmu
 3. Problém so vzdelávaním detí bez prístupu k internetu
 4. Sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti
 5. Testovanie a karantény

Cudzinci (osoby v zaistení, žiadatelia o azyl, osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, štátni príslušníci tretích krajín s prechodným a trvalým pobytom)

 1. Bariéry v prístupe na trh práce
 2. Obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti
 3. Bariéry v dištančnom vzdelávaní detí cudzincov
 4. Hmotná núdza a nemožnosť vycestovať zo Slovenska
 5. Nedostupnosť relevantných informácií od verejných inštitúcií v inom ako v slovenskom jazyku. 

Injekční užívatelia drog a osoby pracujúce v sex-biznise

 1. Zdravotné problémy, znížená imunita, nedostatočná alebo zanedbaná zdravotná starostlivosť.
 2. Väčšie riziko nákazy, možnosti testovania a prípadnej karantény
 3. Sťažený prístup k základným zdravotným pomôckam a k nízkoprahovým službám
 4. Akútne abstinenčné stavy a neodkladná zdravotná starostlivosť
 5. Sťažená možnosť získania financií

Celý text vyhlásenia aj s vysvetlením konkrétnych bodov nájdete na stránke Človeka v ohrození. 

Každá z organizácií, ktoré toto vyhlásenie vypracovali, s niektorou z týchto zraniteľných skupín dlhodobo pracuje, a pomáha v rámci svojich možností aj počas pandémie. Táto situácia ale presahuje každého z nás a my si uvedomujeme, že je väčšia než naše zameranie. Rozhodli sme sa preto spoločne identifikovať náročné životné situácie, s ktorými sa stretávajú a poukázať na dôležitosť spolupráce. Len spoločnými silami a v spolupráci neziskového sektora, občanov, firiem, samospráv a štátu vieme aspoň s časťou z nich pohnúť.

Spoločne, na základe našich praktických skúseností a expertízy, ako aj s podporou desiatok ďalších organizácií a osôb, preto upozorňujeme na najvýznamnejšie problémy, ktoré si vyžadujú aj pozornosť verejných činiteľov a zodpovedných inštitúcií, pričom zároveň ponúkame našu expertízu a pomoc pri hľadaní riešení. Každý z nás počas tejto pandémie o niečo prichádza a nikto z nás nevie, kedy a ako sa kríza skončí. Spoločne ju dokážeme prekonať lepšie a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Veríme tiež, že súdržnosť a ľudskosť sú tým, čo nás definuje, a čo nám pomôže zvládnuť túto výzvu.

Autori vyhlásenia: Človek v ohrození, n.o., Dobrý anjel, n.o., Centrum Slniečko, n.o., OZ Mládež ulice, Jeden rodič, n.o., Slovenská katolícka charita (SKCH), Fórum pre pomoc starším, EQUITA, Depaul, Slovensko Nadácia, DEDO, Proti prúdu- vydavateľ Nota bene, Vagus, OZ Mareena, Nadácia Milana Šimečku, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nitrianska komunitná nadácia, OZ Liga za ľudské práva, OZ Marginal, Slovenská spoločnosť pre spina bifida a /alebo hydrocefalus, o.z., Autistické centrum Andreas n.o. ,Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR), Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, OZ Nepočujúce Dieťa, OZ Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Združenie STORM.

Signatári vyhlásenia: Koordinačný krízový štáb neziskového sektora, BUDÚCNOSŤ, n.o., IPčko, o.z., LUNA n.o., Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Pontis, Centrum komunitného organizovania, MyMamy, o.z., Koalícia pre deti Slovensko, Liga za duševné zdravie SR, o.z., Občan, demokracia a zodpovednosť, Klára Bernátová, občianska aktivistka, Návrat, o.z., YMCA na Slovensku, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Náruč – Pomoc deťom v kríze, Centrum pre filantropiu n.o., Zariadenie núdzového bývania pre ženy – JOZEFÍNUM, Linka detskej istoty, n.o, Bratislavské dobrovoľnícke centrum, TENENET o.z., Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách, Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Divé maky o.z., Centrum MEMORY n.o., OZ Cesta von, OZ STOPA Slovensko, Jazmín n.o., Nadácia otvorenej spoločnosti, Nezávislá platforma SocioFórum, o.z., OZ Brána do života, Ambrela – Platforma rozvojových organizácií, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy, Asociácia pomoci postihnutým – APPA, Klub Cystickej fibrózy, Slovenská humanitná rada, Únia materských centier, Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež, Iniciatíva Opre Roma, OZ Ženy pomáhaju ženám, Nadácia Antona Tunegu, Hlas občianskych organizácií, OZ PRIMA, Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými, Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o., Centrum sociálnych služieb KA, o.z., Aliancia Žien Slovenska, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR – NROZP v SR, OZ Malíček, Rómsky inštitút, Združenie mladých Rómov, OZ Žena v tiesni, Združenie pre lepší život, OZ Romar, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Drahuška a my…, o. z., Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku.

Text a foto: Človek v ohrození, n.o

späť na zoznam