Novinky

Supervízie pre koordinátorov/ky dobrovoľníkov/čok

V supervízii ide o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, prevenciu poškodenia klientov, dobrovoľníkov, seba, zvyšovanie profesionality pracovníka/čky – získavanie nových skúseností a informácií, kvalitnejšiu spoluprácu s ďalšími kolegami v práci, a tým zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme.

Účastníci a účastníčky si zlepšia svoje odborné vedomosti, doplnia si znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu dobrovoľníkov, (napr. ako motivovať dobrovoľníkov, kolegov, ako riešiť konflikty, ako tvoriť dobrý tím a pod.). Zároveň im bude supervízia poskytovať podporu, aby sa naučili prekonávať prekážky a v organizácii budovali dobré vzťahy a atmosféru.

Konkrétny program supervízie bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/čok.

Podmienky prijatia:

  • absolvovaný kurz manažmentu dobrovoľníkov/čok a/alebo minimálne jeden rok praxe v práci s dobrovoľníkmi
  • aktuálne pracujete s dobrovoľníkmi/ čkami
  • zaplatenie zálohy vo výške 50 eur (záloha bude vrátená v decembri tým účastníkom, ktorí sa supervíznych stretnutí zúčastia v celku)
  • je potrebné absolvovať všetky supervízne stretnutia, povolená je 1 absencia
  • organizácia, v ktorej pracujete je registrovaná v databáze BDC

Termíny v roku 2016: 14. jún; 12. júl; 2. august; 6. september; 4. október; 8. november

Čas: 9:30- 11:30 hod. 

Miesto konania: Bratislava

Supervízorka: Mgr. Marta Špaleková 

Marta Špaleková vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Má ukončený supervízny a psychoterapeutický výcvik - prístup zameraný na človeka, výcvik v motivačných rozhovoroch a arteterapeutický výcvik. V praxi je od roku 1998, pracovala 11 rokov ako koordinátorka v OZ Prima s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. V rokoch 2002-2011 pôsobila ako terapeutka v zariadeniach pre drogovo závislé osoby (Čistý deň n.o., Road n.o., Unicorns n.o.,OZ Brána do života, Retest). V rokoch 2008 - 2010 pracovala v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka.

Cena: Supervízie sú poskytované zdarma pre organizácie registrované v databáze BDC, vďaka partnerstvu s Hl. mestom Bratislava SR a MŠVVaŠ SR/ záloha 50 eur bude vrátená po absolvovaní všetkých supervíznych stretnutí. 

Zabezpečíme: priestor a technické zabezpečenie, odborné zázemie programu a pitný režim. Prihlásiť sa je možné vyplnením online formulára najneskôr do 31. mája 2016.

Skupinovú supervíziu otvoríme pri minimálnom počte 6 ľudí. Maximálny počet je 12 ľudí. Hodiny supervízie je ideálne absolvovať v celku vzhľadom na dôveru v skupine. Na supervíziu sa môže prihlásiť maximálne jeden koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok za organizáciu. 

Ďalšie informácie získate na info@dobrovolnictvoba.sk

Foto: Zuzana Budinská

späť na zoznam