Novinky

Youth Wiki

S cieľom podporiť spoluprácu európskych štátov v oblasti práce s mládežou a na základe aktuálnych údajov a faktov vznikla online encyklopédia Youth Wiki, ktorá poskytuje informácie o národných politikách jednotlivých krajín zameraných na mladých ľudí. Pokrýva 8 oblastí, ktorými sú vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, participácia, dobrovoľníctvo, kreativita a kultúra, sociálna inklúzia a mládež a svet.

Encyklopédia má slúžiť Európskej komisii a členským štátom pri tvorbe politík, ktoré ovplyvňujú život mladých ľudí, ale aj dôležitým aktérom práce s mládežou na národných úrovniach a obsahuje informácie a aktuálne údaje týkajúce sa mladých ľudí z 33 krajín.

V týchto dňoch sa stránka rozširuje o časť „Comparative Overviews“ a o interaktívne mapy, ktoré v jednotlivých krajinách názorne ukazujú stav vybraných kritérií týkajúcich sa mládežníckych politík a života mládeže. Mapa umožňuje vizuálne porovnať rozdiely medzi krajinami a rýchlo získať prehľad o (ne)existencii základných politík v jednotlivých oblastiach. Kliknutím na názov krajiny v mape získate detailné informácie o jej programoch či stratégiách, ktoré má na národnej úrovni zavedené. Postupne sa bude stránka dopĺňať o mapy z ďalších vybraných oblastí tak, aby údaje na nej slúžili subjektom vytvárajúcim infraštruktúru pre kvalitnú prácu s mládežou na európskej aj národných úrovniach.

Zdroj: Text bol prebratý z webovej stránky Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. 

späť na zoznam