Supervízie pre koordinátorov dobrovoľníkov

dobrovolnictvo, bratislava, BDC, supervizia, koordinator

Supervízie pre koordinátorov dobrovoľníkov

Supervízie sú určené koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov, ktorí pracujú v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.) V supervízii ide o overovanie si správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci, ich korigovanie, predchádzanie vyhoreniu, prevencii poškodenia klientov, dobrovoľníkov, seba a zvyšovanie profesionality koordinátora alebo koordinátorky – získavanie nových skúseností a informácií, kvalitnejšiu spoluprácu s kolegami v práci a tým zvyšovanie profesionálnej odbornosti v tíme.

Účastníci a účastníčky si zlepšia svoje odborné vedomosti a doplnia znalosti a zručnosti v oblasti, v ktorej pracujú (napr. ako motivovať dobrovoľníkov, ako riešiť konflikty, ako tvoriť dobrý tím, ako pracovať s klientom a pod.). Zároveň sa naučia prekonávať prekážky a budovať dobré vzťahy a atmosféru v organizácii. 

Supervízia je na Slovensku upravená už v dvoch legislatívnych predpisoch, ktoré zároveň definujú, kto supervíziu môže realizovať: 

1. Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:

  • §47 Za účelom zvyšovania profesionality práve v zariadení zariadenie vypracúva a uskutočňuje program supervízie. Súčasťou programu supervízie je aj spôsob zabezpečenia tohto programu.
  • §73 Ústredie PSVaR „organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a supervízie.
  • §93 Program supervízie na účely SPOD a SK môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré skončili odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce.

2. Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:

  • §9 Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie.
  • §84 „Supervíziu vykonáva fyzická osoba, ktorá splnila podmienku podľa odseku 4 písm. b) (vysokoškolské vzdelanie získané štúdiom v bakalárskom alebo magisterskom študijnom programe zameranom na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu alebo má uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou) a absolvovala odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce.

Ponúkame aj individuálne a skupinové supervízie pre dobrovoľníkov, koordinátorov a profesionálov v dobrovoľníckych organizáciách. Kedy a kde sa bude konať najbližšia supervízia sa dozviete v našej sekcii Novinky. 

Tešíme sa Vás!
Tím BDC