Prejsť na obsah
O NÁS

Čo je BDC?

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2012. Prepájame dobrovoľníkov a dobrovoľníčky s organizáciami v Bratislave a celom Bratislavskom kraji. Motivujeme ľudí k dobrovoľníctvu a učíme organizácie, ako s dobrovoľníkmi pracovať.

Pre jednotlivcov máme na výber množstvo dobrovoľníckych ponúk a pre organizácie samotných dobrovoľníkov.

Kompletný servis

Primárnym poslaním BDC je prepájať organizácie s dobrovoľníkmi, ktorí im môžu pomôcť. To však zďaleka nie je všetko. 

S dobrovoľníkmi, dobrovoľníčkami a s organizáciami pravidelne komunikujeme. Nových dobrovoľníkov informujeme o ich právach, povinnostiach, etických zásadách, pýtame sa na ich očakávania a prepájame ich na dobrovoľnícke ponuky konkrétnych organizácií. Organizáciám zase zabezpečujeme rôzne školenia o tom, ako sa majú k dobrovoľníkom správať. Vytvárame pre nich aj dobrovoľnícke programy na mieru. Dobrovoľníkov a koordinátorov podporujeme a oceňujeme ich za to, čo robia. 

Čo ponúkame záujemcom o dobrovoľníctvo

Uvedomujeme si, že na to, aby mohli ľudia šíriť dobro vo svojom kraji, potrebujú dostať relevantné informácie a istú dávku motivácie.

Naše centrum preto každý mesiac organizuje Zoznamku s dobrovoľníctvom. Ľudia sa na nej dozvedia, čo to vlastne dobrovoľníctvo je, či naň majú dostatok času a na aký typ dobrovoľníctva sa hodia. Zároveň im poskytneme prehľad aktuálnych ponúk, kde by mohli pomôcť. 

Naše kroky často vedú aj do škôl, kde sa v rámci projektu Dobrovoľníctvo na školách rozprávame so študentmi, zapájame ich do dobrovoľníctva a pomáhame im s tvorbou vlastných dobrovoľníckych projektov.

K dobrovoľníctvu motivujeme každý rok cez kampaň Týždeň dobrovoľníctva a Zelené dni. Ľudia môžu v konkrétnom termíne pomôcť organizáciám, ktoré to potrebujú. Organizujeme aj jednorázové Dobrovoľnícke dni v prospech ľudí či životného prostredia. 

Dobrovoľníkov hľadáme aj prostredníctvom nášho webu, kde je možné sa zaregistrovať a získať tak prístup k aktuálnym ponukám. O dobrovoľníctve informujeme vo firmách a na ďalších miestach, kde sa nachádzajú ľudia, ktorí sa chcú do činnosti zapojiť.

 

Malovanie ako dobrovolnicka cinnost

Dôverujeme, ale preverujeme

Každú organizáciu, ktorá by chcela pracovať s dobrovoľníkmi, si najprv overíme.

Musíme vedieť, že má pre dobrovoľníkov pripravené dobré podmienky a nebude ich zneužívať.

Zisťujeme, či sa v organizácii nachádza koordinátor dobrovoľníkov, ako prebieha nábor, výber či zaškolenie dobrovoľníkov, ako s nimi organizácia komunikuje a motivuje ich, či rešpektuje ich práva a ako dohliada na plnenie ich povinností. V prípade potreby jej ponúkneme niektoré zo školení zamerané na manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum je členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a Platformy Hlas občianskych organizácií.

A teraz Vám už nič nebráni v tom, aby ste začali s dobrovoľníctvom.

Tím BDC

Dobrovoľníctvo a jeho prínos pre rozvoj spoločnosti, regiónu ale aj samotných dobrovoľníkov

Dobrovoľníctvo má množstvo prínosov. V preambule Všeobecnej deklarácie o dobrovoľníctve, ktorú prijala Medzinárodná asociácia pre dobrovoľnícke úsilie na 11. svetovej konferencii v Paríži v roku 1990, je uvedené, že „dobrovoľníci považujú svoje pôsobenie za nástroj, ktorý prispieva k spoločenskému, ekonomickému a environmentálnemu rozvoju“. Zároveň deklarácia hovorí o tom, že dobrovoľníctvo „zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu, poskytuje odpovede na dôležité výzvy našej súčasnosti a snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho sveta“ a „prispieva k životaschopnosti ekonomického života a aj k tvorbe pracovných miest a nových profesií“.

Správa Európskeho parlamentu o prínose dobrovoľníckej práce k hospodárskej a sociálnej súdržnosti z roku 2008 uvádza, že „dobrovoľníctvo:

 • vykonáva viac ako 100 miliónov občanov EÚ
 • predstavuje hospodársky prínos neziskových inštitúcií v priemere 5 % HDP, pričom aj mierny odhad času venovaného dobrovoľníckej práci predstavuje viac ako štvrtinu tejto hodnoty 
 • je významnou hnacou silou rozvoja občianskej spoločnosti a posilňovania solidarity
 • má vysokú mieru pridanej hodnoty: za každé euro, ktoré organizácie vydali na podporu dobrovoľníkov, sa im vrátilo v priemere 3 až 8 EUR
 • má nesmierne dôležitý prínos pre tvorbu sociálneho kapitálu
 • udržateľné financovanie, najmä financovanie na administratívne účely, má zásadný význam pre dobrovoľnícke organizácie a všeobecne pre dobrovoľnícku prácu, 
 • zlepšuje životné a pracovné podmienky a sociálny kapitál dobrovoľníkov je kľúčovým prvkom v úsilí o rozvíjanie politík na podporu hospodárskeho rozvoja
 • je prínosom pre osobný a sociálny rozvoj dobrovoľníka a má pozitívny dosah v rámci rozvoja spoločnenstva a regiónu
 • sa nevyznačuje len merateľnou hospodárskou hodnotou, ale takisto môže viesť k výrazným úsporám v oblasti verejných služieb, preto je dôležité zabezpečiť, aby dobrovoľnícka činnosť bola doplnkom verejných služieb, a nie ich náhradou
 • zohrávaja dôležitú úlohu pri plnení cieľa lisabonskej stratégie, ktorým je sociálno-ekonomická súdržnosť
 • a udržateľný rozvoj spolu súvisia
 • vedie k priamemu zapájaniu občanov do miestneho rozvoja a môže tak zohrávať významnú úlohu pri podpore občianskej spoločnosti a demokracie
 • môže pozitívne vplývať na ľudské zdravie a z tohto pozitívneho vplyvu môžu profitovať všetky vekové kategórie a môže pomáhať pri predchádzaní telesným a duševným chorobám.

Pri vykonávaní rôznych aktivít dobrovoľník/dobrovoľníčka získava nové zručnosti a skúsenosti, zoznámi sa s novými ľuďmi, miestami či kultúrami, je často konfrontovaný/ konfrontovaná so spoločenskými problémami a výzvami, ale aj rôznorodosťou, odlišnosťou, inými životnými podmienkami či spôsobom života. Dobrovoľníctvo posilňuje sebadôveru, prináša nové podnety a motiváciu do života, zapája skupiny, ktoré sa môžu cítiť na okraji spoločnosti či spoločenského záujmu. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky získavajú pocit dôležitosti, zmysluplnosti a hodnoty vlastnej práce, darovaného času i úsilia. Tieto aspekty dobrovoľníckej práce predstavujú dôležité prínosy pre odborný a osobnostný rozvoj dobrovoľníka a dobrovoľníčky.

Prehľad výskumných zistení o efektoch dobrovoľníctva na dobrovoľníkov a dobrovoľníčky podávajú Wilson a Musick (1999), ktorí dokumentujú, že dobrovoľníctvo má vplyv na rozvoj občianstva, redukciu antisociálneho správania, na fyzické a psychické zdravie a získanie zamestnania.

Dobrovoľníctvo zohráva dôležitú úlohu pri podporovaní zamestnanosti a zamestnateľnosti. Ľuďom hľadajúcim zamestnanie, ale aj tým, ktorí sú pred vstupom na trh práce, môže dobrovoľnícka práca pomôcť posilniť sebadôveru, poskytnúť prístup k sieťam ponúkajúcim pracovné možnosti. Rovnako môže byť aj príležitosťou, ako si rozvinúť konkrétne zručnosti žiadané na trhu práce či pracovné návyky.

Ostatný výskum dobrovoľníctva na Slovensku v roku 2011 uvádza tiež niekoľko zistení vo vzťahu k prínosom vykonávania dobrovoľníctva pre samotných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Respondenti a respondentky najčastejšie súhlasili s tvrdením, že sa dobrovoľníckej činnosti zúčastňujú preto, že sa im páči, čo robia – s týmto výrokom súhlasilo spolu až 92,9 % dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ďalšími dôležitými prínosmi dobrovoľníctva boli uspokojenie z výsledkov práce, rozšírenie životných skúseností, osobný rozvoj, získavanie nových schopností a zručností, vytváranie nových priateľstiev, sebarealizácia, získanie pocitu potrebnosti, ale aj osobného úspechu, sebadôvery a nesebeckosti. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky pociťujú prínosy pomoci aj pri zlepšení služieb či vyriešení problémov. Pre mnohých je dobrovoľníctvo prostriedkom na odreagovanie sa. Na druhej strane, napriek tomu, že dobrovoľníctvo mnohým umožňuje osobný rozvoj a získavanie nových skúseností a zručností, respondenti a respondentky ho nevnímali ako prostriedok zlepšenia situácie v zamestnaní či pri jeho hľadaní.

Do dobrovoľníckej činnosti sa na Slovensku zapája veľa ľudí. Dobrovoľníctvo je jednou z foriem neformálneho vzdelávania a poskytuje dôkazy o pozitívnom vplyve práce s ľuďmi. Má priamy vplyv na formovanie ľudí a ich hodnôt, na zvyšovanie ich záujmu o prostredie a spoločnosť, v ktorej žijú. Dobrovoľníctvo tiež podporuje aktívne občianstvo. Je cenným doplnkom pôsobenia školy a rodiny, je prostriedkom osobného rozvoja človeka a sociálnej participácie ľudí. Poskytuje priestor na sebarealizáciu a možnosť objaviť vlastný potenciál prostredníctvom konkrétnych nápadov a projektov, spojených s užitočnou spätnou väzbou a hodnotením ich aktivít. Dobrovoľníctvo je zážitková forma hľadania a objavenia talentu. Je nástrojom na získavanie a rozvíjanie si zručností, čím prispieva k zvyšovaniu zamestnateľnosti ľudí a k rozvíjaniu ich konkurencieschopnosti. Ľudia sa počas dobrovoľníctva učia novým zručnostiam, rozvíjajú si svoje talenty, prípadne v sebe objavujú talenty, o ktorých doteraz nevedeli. Dobrovoľníctvo je heterogénne a inkluzívne, nelimituje. Zároveň napĺňa aktuálne potreby spoločnosti a prináša prospech všetkým zapojeným stranám. Toto všetko robí z dobrovoľníctva výnimočnú formu práce s ľuďmi. 

Spať na hlavnú navigáciu
Súbory cookie & Ochrana osobných údajov

Táto webová stránka používa cookies, aby vám mohla poskytnúť tie najlepšie možné služby. Používaním tohto webu súhlasíte s používaním cookies. Podrobné informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.