Podmienky používania

Podmienky používania

Podmienky používania databázy na stránke www.dobrovolnictvoba.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia

II. Služby poskytované dobrovoľníkovi

III. Služby poskytované organizácii

IV. Ochrana osobných údajov

V. Zodpovednosť za škodu

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

  

I.                   Všeobecné ustanovenia

1.  Občianske združenie Bratislavské dobrovoľnícke centrum so sídlom Stará Tržnica. Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava, IČO 42267111, (ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.dobrovolnictvoba.sk, na ktorej je prístupná Databáza dobrovoľníkov, organizácií a dobrovoľníckych ponúk (ďalej len „Databáza") a poskytovateľom služieb v Databáze.

2.  Prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky používania Databázy (ďalej len „PPD"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a dobrovoľníkov a organizácií registrovaných v databáze pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. Súhlas s PPD je podmienkou registrácie a využívania služieb Prevádzkovateľa.

3.  Registrácia a využívanie služieb s ňou spojených je zdarma.

4.  Pojmy pre účely PPD sa interpretujú týmto spôsobom:

Organizácia pracujúca s dobrovoľníkmi (ďalej len Organizácia) alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať Databázu predovšetkým za účelom nájsť vhodného dobrovoľníka.

Dobrovoľník je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva Databázu v záujme nájsť si vhodnú dobrovoľnícku príležitosť.

Dobrovoľnícka príležitosť (ďalej len Ponuka) je ponuka dobrovoľníckej aktivity zverejnená Organizáciou v Databáze za účelom vyhľadania vhodného dobrovoľníka.

Databáza organizácií, dobrovoľníkov a dobrovoľníckych príležitostí Prevádzkovateľa je databázou obsahujúcou informácie vytvorené a/alebo zverejnené Dobrovoľníkmi a Organizáciami.

 

Iné dobrovoľnícke centrá sú regionálne dobrovoľnícke centrá, ktoré majú navzájom prístup do vzájomných regionálnych databáz dobrovoľníkov. Konkrétne: Trnavské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trenčín, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Dobrovoľnícke centrum Košického kraja.

Organizácia zaregistrovaná iným dobrovoľníckym centrom je Organizácia, ktorá využíva Databázu dobrovoľníkov iného dobrovoľníckeho centra

 

II.                Služby poskytované dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke

1. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje dobrovoľníkom, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní Ponúk prostredníctvom Webovej stránky.

2. Pre využívanie služieb poskytovaných dobrovoľníkom sa vyžaduje jeho registrácia v Databáze. Dobrovoľník sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovaciu e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.

3. Medzi Služby poskytované Dobrovoľníkovi patrí najmä možnosť prostredníctvom Databázy:

 • a. Odpovedať, resp. reagovať na zverejnenú Ponuku. Dobrovoľník je oprávnený reagovať na dobrovoľnícku ponuku zverejnenú v Databáze.
 • b. Uložiť si a sprístupniť svoj Profil, a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť profil tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať alebo vymazať z Databázy profily dobrovoľníkov, ktoré obsahujú nedostatočné informácie pre vyhľadávanie, alebo ktoré podľa názoru Prevádzkovateľa obsahujú irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním dobrovoľníckej ponuky (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.). O tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje dobrovoľníka, ktorého sa predmetný profil týka.

 

III.             Služby poskytované organizácii

1. Pre využívanie služieb poskytovaných Organizácii sa vyžaduje jej registrácia v Databáze. Organizácia sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovaciu e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.

2. Medzi Služby poskytované Organizácii patrí najmä možnosť prostredníctvom Databázy:

 

 • a. Uložiť si a sprístupniť svoj Profil, a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Webovej stránke Prevádzkovateľa.
 • b. Zverejniť ponuku.
 • c. Využívať Prístup do Databázy dobrovoľníkov a organizácií.

3. Zverejnenie Ponuky.

Organizácia je po ukončení úspešnej registrácie oprávnená zverejniť informácie o svojej organizácii a Ponuku v Databáze. Ponuka sa zverejňuje podľa týchto pravidiel:

A. Organizácia sama zverejní Ponuku a určí jej obsah, pričom Ponuka musí obsahovať minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom:

 • a. Názov ponuky
 • b. Popis ponuky
 • c. Oblasť/oblasti
 • d. Lokalita/lokality
 • e. Obrázok
 • f. Požiadavky na dobrovoľníkov
 • g. Doplňujúce informácie
 • h. Začiatok a koniec aktivity
 • i. Druh činnosti
 • j. Dĺžka činnosti
 • k. Frekvencia činnosti
 • l. Kontaktná osoba pre ponuku

B. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Ponuku tak, aby bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Webovej stránke.
C. Doba zverejnenia Ponuky je pol roka. Po uplynutí tohto obdobia bude Ponuka automaticky stiahnutá. Organizácia dostane e-mail, ktorým ju Prevádzkovateľ v prípade, že bude i naďalej aktuálna, vyzve k jej prípadnej úprave a opätovnému zverejneniu.
D. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Ponuku/Organizáciu:

a. Ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,

 • b. V ktorej Organizácia podmieňuje Ponuky platbou manipulačného alebo iného poplatku,
 • c. Prezentujúcu viaceré Ponuky v rámci jedného formulára pre Ponuku (t.j. v rámci jednej Ponuky); uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na prezentáciu viacerých Ponúk z jednej dobrovoľníckej oblasti,
 • d. Ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Webovej stránke,
 • e. S reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Organizácie alebo tretej osoby,
 • f. Ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
 • g. Erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,
 • h. Tú istú Duplicitne zverejnenú Ponuku Organizáciou na Webovej stránke Prevádzkovateľa,
 • i. Ktorá obsahuje Ponuku prebiehajúcu formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového oslovovania.

4. Prístup do Databázy Dobrovoľníkov.

Prevádzkovateľ umožňuje Organizáciám chránený prístup do Databázy Dobrovoľníkov. Organizácia je oprávnená údaje získané z Databázy Dobrovoľníkov využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného Dobrovoľníka pre svoje dobrovoľnícke ponuky.

 

IV.             Ochrana a spracúvanie Osobných údajov

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systém. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne 

Osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov , Nariadením EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budeme spracúvať predovšetkým na základe súhlasu, ktorý nám udelíte/alebo ste udelili pred začatím spracúvania. Možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním nájdete vyššie a tiež na konci textu.

1. Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva v prípade:

 • Že ste sa stali naším dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou
 • Že máte záujem stať sa dobrovoľníkom a dobrovoľníčkou
 • V prípade, že sa chcete zaregistrovať/ alebo ste sa zaregistrovali do databázy Prevádzkovateľa
 • V prípade, že máte v Databáze vytvorený Profil Dobrovoľník/Organizácia
 • V prípade, že ste sa zúčastnili niektorého z naších školení, tréningov, zoznamiek s dobrovoľníctvom
 • V prípade, že ste sa zapojili a/alebo sa plánujete zapojiť do jedného z našich projektov (Týždeň dobrovoľníctva, Trh dobrovoľníctva, Srdce na dlani a pod.)
 • V prípade, že ste sa prihlásili na odber našich noviniek vo forme newslettra
 • V prípade, že ste sa na nás obrátili so žiadosťou o informáciu
 • Ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu, nevyhnutnosti plnenia zmluvy, alebo v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto zmluvy; alebo nevyhnutnosti plnenia našich zákonných povinností
 • Pri archivácií odpovedí odoslaných Dobrovoľníkom/ Organizáciou (ďalej len Reakcia) na Ponuky zverejnené na Webovej stránke
 • Reakcie na Ponuky zverejnené na Webovej stránke
 • A v rozsahu služieb poskytovaných Organizáciám sprístupňuje profil Dobrovoľníka a umožní Reakcie na Ponuky zverejnené na Webovej stránke

2. Ktoré osobné údaje spracúvame:

Vaše osobné údaje sme v každom prípade získali výlučne a priamo od Vás a to cez našu webovú stránku, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri osobnom vyplnení dotazníka, pri našej vzájomnej komunikácii alebo pri inej príležitosti.

Prevádzovateľ spracúva a získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od Prevádzkovateľa očakáva Dobrovoľník/ Organizácia so záujmom o konkrétnu službu. V prípade profilu Dobrovoľníka uloženého v Databáze a/ alebo Reakcie na Ponuky odoslané Dobrovoľníkmi sú to tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Vek
 • Fotografia (nie je povinné)
 • Vaše kontaktné údaje, medzi ktoré patrí Vaša adresa (nie je povinné), telefónne číslo (ie je povinné), e-mailová adresa a krátka charakteristika (nie je povinné), preferované oblasti dobrovoľníctva a prihlasovacie údaje (email a heslo)

V prípade profilu Organizácie a/alebo Reakcie na profil Dobrovoľníkov tieto údaje zahŕňajú:

 • Názov organizácie
 • Sídlo organizácie
 • IČO
 • Meno, priezvisko, email a telefón kontaktnej osoby
 • Charakteristika Organizácie
 • Webová stránka Organizácie
 • Prihlasovacie údaje (email a heslo)
 • Logo/ Fotografia
 • Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.

V prípade účasti na našich Projektoch (Týždeň dobrovoľníctva, Trh dobrovoľníctva, Srdce na dlani) to môžu byť niektoré alebo všetky vyššie uvedené údaje.

Uvedenie ďalších údajov v Profile a/alebo v Reakcii je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Dobrovoľníka/Organizácie. Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od Dobrovoľníka/Organizácie uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3. Pred vytvorením Profilu na Webovej stránke Dobrovoľník/Organizácia preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby tieto údaje boli spracované Prevádzkovateľom a sprístupnené prostredníctvom počítačovej siete internet Organizáciám Prevádzkovateľa. Údaje Dobrovoľníka budú tiež sprístupnené a spracované aj organizáciami zaregistrovanými inými dobrovoľníckymi centrami a aj týmito dobrovoľníckymi centrami. Dobrovoľník prostredníctvom Webovej stránky je oprávnený sám určiť a zmeniť dobu sprístupnenia svojho Profilu v Databáze Prevádzkovateľa v rozsahu trvaní jeho zverejnenia; prostredníctvom Databázy je oprávnený kedykoľvek sám ukončiť sprístupnenie Profilu v nej. Pred odoslaním Reakcie na Ponuku zverejnenú na Webovej stránke Dobrovoľník preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby v Reakcii uvedené údaje boli spracované konkrétnou Organizáciou a Prevádzkovateľom.

4. Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúva za účelom:

 • zasielania informácií o našej činnosti, a to vrátane zasielania emailov alebo newsletterov o našich novinkách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali;
 • spravovania a organizovania našich vzťahov s podporovateľmi, dobrovoľníkmi alebo osobami, ktoré majú záujem o našu činnosť;
 • správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát;
 • zodpovedania a vyhodnotenia dotazníkov spätnej väzby z našich aktivít, výskumov a prieskumov zameraných na dobrovoľníctvo v Bratislavskom kraji 
 • funkčnosti Databázy, prostedníctvom ktorej je možné si prezerať/vkladať aktuálne dobrovoľnícke ponuky v Bratislavskom kraji a reagovať na ne kliknutím na tlačítko ´chcem pomôcť´,
 • účasti na našich Projektoch (Srdce na dlani, Týždeň dobrovoľníctva, Trh dobrovoľníctva a iné) a zverejnenia výsledkov z týchto Projektov

5. Prevádzkovateľ spracuje a sprístupňuje Vaše osobné údaje:

Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v Profiloch uložených v Databáze výlučne za účelom poskytnutia pomoci Dobrovoľníkom pri vyhľadaní pracovnej príležitosti, a to formou sprístupnenia Ponúk Organizácií a naopak, Organizáciám pri vyhľadaní Dobrovoľníkov a to formou sprístupnenia Profilov Dobrovoľníkov.

Prevádzkovateľ spracuje údaje získané registráciou v Projektoch (Týždeň dobrovoľníctva, Trh dobrovoľníctva, Srdce na dlani) výlučne za účelom uskutočnenia sa Projektu a informovania o výsledkoch podujatia a to formou sprístupnenia Ponúk Organizácií a naopak, Organizáciám pri vyhľadaní Dobrovoľníkov a to formou zaslania emailu s kontaktom na Dobrovoľníka a zverejenia mien Dobrovoľníkov/ Organizácií, ktorí získali Ocenenie Srdce na dlani na webovej stránke Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ vaše osobné údaje môže zverejniť aj na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ vaše osobné údaje (meno a priezvisko) zverejňuje na webovej stránke, pokiaľ ste dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou BDC v jednom z našich dobrovoľníckych programov.

6. Trvanie spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely, s výnimkou prípadov kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame
 • Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame
 • Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov- po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S Vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na BDC, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Ako dotknutá osoba máte povinnosť uviesť úplné a pravdivé osobné údaje

8. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo zmena osobných údajov

Dobrovoľník môže kedykoľvek vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracované, prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ alebo Organizácia tieto údaje eviduje. Dobrovoľník je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa alebo Organizáciu o likvidáciu údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Organizácia eviduje. V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, tento zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, môžete tak urobiť zaslaním správy na e-mail prevádzkovateľa info(zavinac)dobrovolnictvoba.sk, poštou na adrese Prevádzkovateľa alebo telefonicky na telefónnom čísle prevádzkovateľa. Prosíme berte na vedomie, že pred tým, ako Vám Prevádzkovateľ v tejto súvislosti poskytne akékoľvek informácie, je za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnený požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.

9. Ďalšie potrebné informácie
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi Dobrovoľníkov/Organizácií, budú zachovávať mlčanlivosť o nich a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Dobrovoľník/Organizácia súhlasí s využívaním jeho/jej elektronického kontaktu na účely priameho oslovenia súvisiaceho so správou Databázy.

Bez poskytnutia výslovného súhlasu Dobrovoľníka s týmito Podmienkami používania Prevádzkovateľ a Organizácia nie sú oprávnení spracovať údaje Dobrovoľníka. Bez poskytnutia výslovného súhlasu Organizácie s týmito Podmienkami používania Prevádzkovateľ a Dobrovoľník nie sú oprávnení spracovať údaje Organizácie. 

V.                Zodpovednosť za škodu

1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Ponuky zverejnenej v Databáze, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby v Databáze zodpovedá výlučne Organizácia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby v Databáze.

2. Organizácia je povinná chrániť údaje získané z Databázy Dobrovoľníkov/Organizácií alebo ich Reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je tiež povinná zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Organizácia v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Organizácia berie na vedomie, že Databáza Profilov dobrovoľníkov/Organizácií vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze Dobrovoľníkov/Organizácií Prevádzkovateľa.

3. Organizácia sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky je organizácia povinná uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá Organizácii za nájdenie vhodného Dobrovoľníka na obsadenie Ponuky a jeho zotrvanie v dobrovoľníckom pomere.

5. Prevádzkovateľ negarantuje Dobrovoľníkovi nájdenie vhodnej dobrovoľníckej pozície a ani trvanie dobrovoľníckeho pomeru.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Databázy, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

7. Dobrovoľníkovi/Organizácii nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol využívať počas prípadného pozastavenia prevádzky Databázy. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

 

VI.           Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Dobrovoľníka/Organizácie v Databáze. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára - Profilu. Úspešným ukončením registrácie si Dobrovoľník/Organizácia vytvorí vlastné on-line konto (Profil), ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom (e-mailom) a heslom. Dobrovoľník/Organizácia je povinný/á chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.

2. Služby Prevádzkovateľa sa uskutočňujú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej objednávky Organizácie/Dobrovoľníka.

3. Dobrovoľník/Organizácia zadaním údajov do Databázy Prevádzkovateľa vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov (alebo v prípade Organizácie i osobných údajov svojich zamestnancov v Ponuke), ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Dobrovoľník/Organizácia u Prevádzkovateľa objednal/a.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie PPD, pričom o zmenách bezodkladne informuje Dobrovoľníkov/Organizácie formou e-mailu s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových PPD strácajú platnosť pôvodné PPD.

5. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo PPD sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

6. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred PPD. Pôsobnosť PPD alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

 

 

VII.     Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

 

Tieto PPD nadobúdajú platnosť dňa 23.5.2018

 

V Bratislave, 23.5.2018                                  

 

Mgr. Gabriela Podmaková, Výkonná riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra

Bratislavské dobrovoľnícke centrum,

Stará tržnica, Nám.SNP 25, 81101 Bratislava

IČO: 42267111  info@dobrovolnictvoba.sk  www.dobrovolnictvoba.sk